• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021

 • 2021-04-30 15:02:45
 • OPS Police

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ, W FORMIE POBYTU CAŁODOBOWEGO W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021.
Zamówienie publiczne nie przekracza kwoty 130 tys. zł,  a co się z tym wiąże, do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi opieki wytchnieniowej  w ramach pobytu całodobowego maksymalnie dla 10 mieszkańców Gminy Police, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku wpisanej do rejestru wojewody zachodniopomorskiego, posiadającego zgodnie z art.67 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876  z późn.zm.), zezwolenie wojewody na prowadzenie placówki .
             
Zakres i wielkość zamówienia:

1. Zakres zamówienia:

a)  Zakres usług w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu,
 • pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
 • pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
 • opiekę higieniczną,
 • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 • kontakty z otoczeniem
 • organizację czasu wolnego

b) Miejsce pobytu powinno spełniać następujące warunki:

 • budynek i jego otoczenie – bez barier architektonicznych
 • pozostałe wymagania zgodnie z obowiązującymi standardami, określonymi w art.68 ust.4, 4a, 5, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r., poz.1876 z późn.zm.)


2. Wielkość zamówienia:

Zapewnienie całodobowego pobytu dla  10 osób przez maksymalnie 14 kolejnych dni kalendarzowych dla jednego uczestnika Programu.

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie wykonywane w terminie od 15 czerwca 2021r. do 15 grudnia 2021r.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
a) zapewnienie pobytu w placówce świadczącej usługi  zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
b) zapewnienia całodobowego wyżywienia w każdym dniu pobytu uczestnika obejmującego: śniadania, obiady, kolacje, napoje oraz drobne przekąski między posiłkami. Wszystkie posiłki powinny uwzględniać zalecenia lekarskie odpowiednio dla każdego uczestnika korzystającego ze świadczeń w ramach opieki wytchnieniowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zapewnienia personelu do wykonania czynności określonych w zakresie zamówienia, posiadającego kwalifikacje niezbędne do wykonania zawodu lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego albo osoby posiadające udokumentowane co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
b) zapewnienia terapii zajęciowej zgodnie z potrzebami uczestników,
c) podnoszenie sprawności i aktywizowanie uczestników,
d)zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
e) prowadzenia pełnej dokumentacji tj. karty realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,
f) rozliczenia ponoszonych kosztów związanych bezpośrednio z realizacją usługi opieki wytchnieniowej – zgodnie z kwalifikacją kosztów Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,
g) przekazywania informacji o stanie zdrowia uczestników tylko osobom upoważnionym,
h) ponoszenia odpowiedzialności za osoby oraz personel świadczący usług, mające kwalifikacje i przeszkolone zgodnie z obowiązującymi przepisami, które maja spełniać wymagania zdrowotne i higieniczne niezbędne do pracy z osobą niepełnosprawną.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie do wykonania usługi opieki wytchnieniowej oraz zobowiązuje się wykonać ją ze szczególną starannością
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do potwierdzenia ww. kwalifikacji i doświadczenia.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a,
72-010 Police, sekretariat IV piętro w terminie do dnia 14.05.2021r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na  świadczenie usługi opieki wytchnieniowej ” lub elektronicznie na adres pmendel@opspolice.pl.


Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

2. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.

3. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4. Oferta powinna zawierać cenę za jeden dzień świadczenia usług dla jednego uczestnika Programu. Wykonawca powinien określić w złożonej ofercie zarówno cenę netto jak i brutto. Cena usług powinna być gwarantowana przez cały okres trwania umowy. Cena powinna obejmować wszelkie należności związane z wykonaniem umowy do których poniesienia jest zobowiązany Wykonawca.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Z wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie wymogi wskazane w ogłoszeniu i zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa.

7. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli:
a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
c) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021