• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko - pracownik socjalny

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO PRACY

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach

ogłasza rekrutację na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY

- w wymiarze pełnego etatu

 

Wymagania niezbędne :

1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej https://www.gov.pl/attachment/31955249-21fe-4d70-beb0-c7d59e1e53b2 tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

– posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

– ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczną, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

– osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego,

– osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r. , mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego,

– osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. obywatelstwo polskie,

4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

5. nieposzlakowana opinia,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,

7. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

– umiejętność pracy w zespole,

– sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,

– samodzielność, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,

- umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej,

– dobra znajomość obsługi komputera.

 

Wymagane dokumenty:
1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, ze wskazaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oraz kopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy jeżeli takie kandydat posiada,
7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Miejsce składania ofert:
Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police, tel. 91 42 43 840, w poniedziałki w godz. od 7:30-15:30, wtorek-piątek  w godz. od 7:00 - 15:00, drogą pocztową, osobiście lub drogą elektroniczną na email: ops@police.pl.

Uwaga:
1. Oferty, które wpłyną do Ośrodka niekompletne nie będą rozpatrywane.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po dniu 31.12.2021r. roku, jeśli nie zostaną odebrane przez kandydata.
5. Na rozmowę zostaną zaproszone tylko osoby spełniające wymogi w ogłoszeniu.
6. Dyrektor OPS w Policach zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

 O przetwarzaniu danych da kandydatów
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Policach, ul. Siedlecka 2a, kod pocztowy 72 – 010, e-mail: ops@police.pl , tel. 91 42 43 840
 
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 72 – 010 Police ul. Siedlecka 2a, e-mail: iod@opspolice.pl , tel. 91 42 43 854
 
Cele przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko, na które kandydat złożył aplikacje.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: zgody kandydata
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 31.12.2021 roku, po czym zostaną zniszczone jeśli nie zostaną odebrane przez kandydata.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne na podstawie zgody. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji a co się z tym wiąże także ewentualnym zawarciem umowy o pracę.
 
Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

    1) Organy i instytucje uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności sądy, prokuratura, policja;
    2) podmioty lub osoby, które uzyskały od Pani/Pana zgodę na pozyskanie danych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Nie.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Nie.