• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Nabór na stanowisko - Asystent Rodziny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach
OGŁASZA  NABÓR
NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY
                                                     
w Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Opis stanowiska:
Do głównych zadań asystenta rodziny należały w szczególności:
1. Praca z rodzinami.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Pełny wymiar czasu pracy, w zadaniowym systemie czasu pracy.  Praca w na terenie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przy ul. Siedleckiej 2a, tj. na terenie Gminy Police. Praca w zespole, we współpracy z przedstawicielami  różnych instytucji oraz ciągły kontakt z rodzinami.

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
    1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub  praca socjalna lub
    2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi  lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami  podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i  udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub  
    3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;  
    4. obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw  publicznych;
    5. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
    6. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika  z tytułu egzekucyjnego;
    7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:
1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2. aktywne i samodzielne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa,
3. umiejętność pracy pod presją, umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność radzenia sobie ze stresem, sumienność, kreatywność, umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole, umiejętności analityczne, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, chęć systematycznego dokształcania.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, ze wskazaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe, oraz kopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy jeżeli takie kandydat posiada,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

3. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należy m. in.:
1. Współpraca i utrzymanie osobistego kontaktu z rodzinami;
2. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
14. Dokonanie nie rzadziej niż co pół roku oceny sytuacji rodziny i przekazanie tej oceny kierownikowi Działu;
15. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
16. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
17. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
18. Wykonywanie innych czynności w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018, poz. 998).

Dokumenty należy składać pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a,
72 – 010 Police
4 piętro, pok. 403
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Asystent rodziny”.
 Informacje dodatkowe:

1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
2. Dyrektor OPS w Policach zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Uwaga:

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po dniu 01.01.2019 roku,  jeśli nie zostaną odebrane przez kandydata.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  91 42 43 848

Kwestionariusz osobowy:
Kwestionariusz osobowy do pobrania