• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Pomoc dla ofiar przemocy

  • 2018-11-16 15:25:27
  • OPS Police

Przemoc w rodzinie,
to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.
Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy tez poziomu wykształcenia członków rodziny.

Czy wiesz, że przemoc to...?

przemoc fizyczna w tym:
• popychanie    
• uderzanie
• wykręcanie rąk
• duszenie    
• kopanie
• spoliczkowanie

Uszkodzenia ciała, w tym:
• zasinienia
• zadrapania
• krwawienia
• oparzenia

Przemoc psychiczna, w tym:
• izolacja
• wyzwiska
• ośmieszanie
• groźby
• kontrolowanie
• ograniczanie kontaktów
• krytykowanie
• poniżanie
• demoralizacja
• ciągle niepokojenie

Przemoc seksualna, w tym:
• zmuszanie do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych
    
Inny rodzaj zachowań, w tym:
• niszczenie/uszkodzenie mienia
• zabór/przywłaszczenie mienia
• groźba karalna/znieważenie
• zmuszanie do picia alkoholu
• zmuszanie do zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz niezleconych przez lekarza leków
Jeśli spotyka Cię przemoc lub ktoś cierpi w Twoim otoczeniu z powodu przemocy, ZADZWOŃ LUB PRZYJDŹ.
 
Przemoc można zgłosić do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,w skład którego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
1. Komendy Powiatowej Policji w Policach przy ul. Kasprowicza 3 tel. 112 lub 91-424-75-11
    w formie interwencji domowej lub zgłoszenia do dzielnicowego
2. Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przy ul. Siedleckiej 2a, piętro IV, czynny w poniedziałki w godz.: 7.30-15.30, od wtorku do piątko w godz. 7.00-15.00, tel. 91-424-38-40
3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2a, pok. 435, piętro IV:
• Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
czynny codziennie w godz. 9.00-15.00, tel. 91-312-77-70
• Gminny Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 14.00-17.00, tel. 91-312-77-70
4. Jednostek Oświatowych:
• szkoły, przedszkola,: u wychowawcy, pedagoga szkolnego, nauczyciela
5. Jednostek Ochrony Zdrowia
• przedstawicie służby zdrowia np. lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Policach funkcjonuje na podstawie  Ustawy          z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Polic a podmiotami wchodzącymi w skład Zespołu.
Zasadniczymi zadaniami i celami Zespołu jest: minimalizacja zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Police, budowanie lokalnego systemu wsparcia dla osób i rodzin zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zsynchronizowanie współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych, pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.
Zespół Interdyscyplinarny założone zadania realizuje przede wszystkim poprzez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania w środowisku lokalnym pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie, podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „NIEBESKIE KARTY” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek  organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.  
Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” następuje przez wypełnienie  formularza  „Niebieska Karta – cz. A”  przez jednego z przedstawicieli następujących podmiotów tj.: Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia z osobą, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest dotknięta przemocą,

Potrzebujesz pomocy i wsparcia, udaj się do:
1. Gminnego Punktu Interwencji w Policach przy ul. Piaskowej 97 budynek OSiR,
tel. 91-312-33-16
• dyżur prawnika w każdy wtorek w godz. 17.00-20.00
• dyżur terapeuty w każdy czwartek w godz. 15.00-19.00

2. Grupa wsparcia dla osób dorosłych poszkodowanych przemocą w rodzinie,
       
3. Grupa wsparcia dla dzieci – ofiar przemocy w rodzinie,
       
4. Gminne Biuro ds. Narkomanii w Policach przy ul. Piaskowej 97 budynek OSiR,
tel. 91-312-33-16, czynne:
• poniedziałki w godz. 8.00-10.00
• środy w godz. 15.00-17.30
• piątki w godz. 15.00-17.30
      
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Policach ul. Szkolna 2,                 
       tel. 91-3170-228, 603-083-020 (całodobowy dyżur telefoniczny)