• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Deklaracja dostępności

 • 2021-03-08 10:16:45
 • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.opspolice.pl/   
Data publikacji strony internetowej: 13.06.2017r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.03.2020r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo - serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty były dostępne cyfrowo.
 • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.02.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Michał Dobrycki,
mail:  mdobrycki@opspolice.pl
 Nr. Tel. 91-424-38-54.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich link: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
Można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub żądania zapewnienia dostępności  na numer telefonu: 91-42-43-840 na adres mail: sekretariat@opspolice.pl
Aplikacje mobilne
Ośrodek Pomocy Społecznej nie udostępnia aplikacji mobilnych

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police
Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Siedleckiej, przy schodach do wejścia  znajduje się podjazd dla wózków.

 1. W budynku są dwie windy.
 2. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach  1,2,3,4.
 3. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
 5. Bezpośrednio przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking wraz z miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje się po drugiej stronie ulicy od wejścia głównego przy ul. Siedleckiej.

Dział Usług Opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach znajduje się przy ul. Staszica 1, 72-010 Police
Wejście do budynku bezpośrednio od ul. Staszica,

 1. W budynku nie ma windy.
 2. Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie na parterze w którym można załatwić sprawę.
 3. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Bezpośrednio przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność Informacyjno – komunikacyjna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police

 1. Brak osoby posługującej się językiem migowym,
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dział Usług Opiekuńczych przy ul. Staszica 1, 72-010 Police

 1. Brak osoby posługującej się językiem migowym,
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 3. Punkt obsługi interesanta znajduje się na parterze.

Informujemy, iż dla osób z niepełnosprawnością komunikowania się werbalnego Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia możliwość załatwienia sprawy drogą pisemną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub portali ePUAP i emp@tia .

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Strona internetowa jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0.
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności -klawisz TAB.
 • Kontrast tekstu do tła - dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.
 • Elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.
 • Odnośniki wyróżnione są innym kolorem.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub zmniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter - uaktywnia odnośnik i przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo← i w prawo→ - umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu.
 • Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.