• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Instalacja sieci informatycznej wraz z elektryczną

  • 2021-05-04 12:08:25
  • OPS Police
Instalacja sieci informatycznej wraz z elektryczną

„Wykonanie projektu sieci informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną wraz z jego realizacją w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Staszica 1”

Zamówienie publiczne nie przekracza kwoty 130 tys. zł,  a co się z tym wiąże, do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Miejsce instalacji: 72-010 Police, ul. Staszica 1

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 29 października 2021r.

1. Wstęp
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego informatycznego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przy ul. Staszica 1. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację dotyczącą wydajności systemów okablowania minimalne wymagania dotyczące elementów okablowania strukturalnego to rzeczywista Kategoria 6A / Klasa EA oraz RJ45 jako interfejs końcowy dla połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej o klasie CPR (Construction Product Regulation) w klasie minimum E. Zamawiający chcąc dokonać możliwie największego przybliżenia skali problemu oraz umożliwić proces należytego oszacowania kosztów wykonania planowanych przedsięwzięć w zakresie budowy sieci informatycznej w obiekcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przy ul. Staszica 1 zaprasza zainteresowanych na dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.
Wykonawcy mogą dokonywać wizji po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

2. Uproszczony opis prac
Należy zaprojektować sieć informatyczną (szafkę, ups, urządzenia aktywne oraz część pasywną miedzianą) Kategorii 6A/ Klasa EA, dedykowaną sieć elektryczną. Punkt centralny wyposażyć w szafę informatyczną oraz sieciowe elementy pasywne i aktywne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci. Należy wziąć pod uwagę posiadany przez zamawiającego sprzęt aktywny.

3. Minimalne wymagania, opis wykonania i standardy dotyczące sytemu i komponentów okablowania strukturalnego
3.1 Sieć logiczna
Wykonawca jest zobligowany w ramach przedstawionej przez siebie oferty zaproponować realizację przedmiotu zamówienia, stanowiącego łącznie sieć informatyczną, która zapewni niezawodną i wydajną pracę warstwy fizycznej. W przyszłości będzie także wspierać nowo projektowane aplikacje. W celu zapewnienia wysokich wymogów parametrów jakościowych i wydajnościowych przedmiot zamówienia powinien odpowiadać następującym wymaganiom:
Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne wymaganiami obowiązujących norm na min. Kategorię 6A wg. w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji, co wykonawca zaświadczy w dokumentacji końcowej. Celem zapewnienia jak najlepszego dopasowania komponentów, wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele krosowe, gniazda, panele porządkujące przebiegi kablowe) mają być oznaczone logo lub nazwą producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań kompletowanych od różnych dostawców komponentów np: różne źródła dostaw kabli, modułów RJ45 lub paneli krosowych.  Instalacja okablowania systemu sieci LAN powinna zawierać w ramach realizacji usługę instalacji kompletnego toru kablowego z koniecznymi do wykonania pracami instalacyjnymi (wykonanie przepustów w stropach lub ścianach działowych dla okablowania.  Instalację okablowania logicznego Wykonawca powinien w miarę możliwości osadzić w tych samych listwach natynkowych, których użył do realizacji systemu zasilania, zachowując zasadę separacji torów w korycie dla całości projektu sieci oraz uwzględnić, że pojedynczy Punkt Elektryczno – Logicznych (PEL) składający się z 2 x 2 RJ45 kat 6A STP i 2 x gniazdo elektryczne. Kabel skrętkowy, 4 parowy o konstrukcji F/UTP oraz częstotliwości przenoszenia minimum 500 MHz (testowany do 600MHz). Ponadto moduły zainstalowane w PEL muszą zostać ponumerowane w sposób trwały i widoczny.  Punkty PEL powinny występować w formie gniazd natynkowych, umiejscowionych nad lub pod torami kablowymi.  Zamawiający nie dopuszcza realizacji połączeń stanowisk lub poszczególnych segmentów sieci budynkowej z wykorzystaniem połączeń bezprzewodowych.  Kable transmisyjne – zgodnie z normą – muszą być zakończone bez narzędziowo w sposób trwały na 8-pozycyjnym złączu; nie są dopuszczalne zmiany i rekonfiguracje rozszycia w trakcie pracy systemu. Zalecane są takie sposoby terminacji kabla które pozwalają zakończyć w jednym ruchu narzędzia wszystkie pary transmisyjne z minimalnym rozplotem maksymalnie 4 mm. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz posiadać ważne certyfikaty hardware niezależnych laboratoriów. Zamawiający informuje, że wskazane w specyfikacji typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie wykazanie materiałów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja wbudowania materiałów wymienionych w dokumentacji.
3.2 Sieć elektryczna
Instalacja okablowania systemu zasilania dedykowanego dla budowanego systemu sieci LAN powinna zawierać w ramach realizacji usługę instalacji kompletnego toru energetycznego z koniecznymi do wykonania pracami instalacyjnymi (wykonanie przepustów w stropach lub ścianach działowych dla okablowania, instalację odrębnej tablicy rozdzielczej wraz z kompletem wymaganych przepisami SEP przełączników automatyki w zabezpieczeniu obwodów podłączonych do sieci lokalnej. Wykonawca stworzy 2 sieci energetyczne – jedną zabezpieczoną urządzeniem podtrzymującym zasilanie a drugą nie. Obie sieci będą w każdym PEL oznaczone przez gniazda różnych kolorów ale tych samych w całej instalacji. Sieć będzie miała prawidłowo zabezpieczoną wartość poziomu uziomu, zgodnie z przepisami szczegółowymi dla tego typu działania oraz przepisami wykonawczymi SEP i norm Prawa Budowlanego. Do budowy toru zasilającego koniecznym jest użycie przewodów izolowanych YDY – 750 V 3x2,5 mm lub innych o porównywalnych parametrach izolacyjno-eksploatacyjnych.  Każde pomieszczenie, do którego będzie doprowadzona projektowana sieć informatyczna musi zostać wyposażone w osobny obwód zasilania przy uwzględnieniu, że nie zostanie przekroczona wartość max. 3 gniazd PEL  na jeden obwód zabezpieczający na poziomie napięciowej skrzynki rozdzielczej. Każdy obwód elektryczny musi zostać zabezpieczony przełącznikiem przepięciowym. Główny obwód zasilania budynku wydzielony z zasilania obiektu należy doposażyć w pełne samodzielne zabezpieczenie elektryczne różnicowoprądowe i przepięciowe. Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary sprawdzające zgodnie z normą PN-HD 60364-6/2008. System zasilania powinien zostać poprowadzony w listwach natynkowych z separacją toru logicznego dla zminimalizowania wpływu pola elektrycznego na przepływ strumienia danych w kablu logicznym.  Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafę kablową wraz z osprzętem oraz urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń.
Część sieci elektrycznej zostanie zabezpieczone poprzez urządzenie UPS o mocy 4k VA umieszczonym w szafce centralnej.

3.3 Sposób wykonania
Zamawiający nie dopuszcza montażu torów kablowych na żadnym z odcinków na kleje natynkowe, a jedynie z wykorzystaniem kołków montażowych. Wykonawca prowadząc tory kablowe dla sieci strukturalnej jest zobligowany do szczególnej ostrożności w czasie realizacji odwiertów przez ściany działowe lub między stropowe w zakresie istniejących wiązek elektryki ogólnej, linii telefonicznej, której położenie na obiekcie nie jest udokumentowane schematem instalacyjnym.  Wszelkie uszkodzenia infrastruktury ogólnej na obiekcie przez Wykonawcę podczas prowadzenia prac instalacyjnych obciążają jego samego i muszą być usunięte w ramach nieodpłatnego usunięcia szkód w terminie natychmiastowym po ich stwierdzeniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca we własnym zakresie zapewnił składowanie i sprzątanie odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia pomieszczeń w których będą wykonywane prace w stanie takim jaki zastał przed przystąpieniem do prac.  Zamawiający zaleca dokonać wizję lokalną obiektu celem samodzielnej weryfikacji prac koniecznych do wykonania, tj. przeloty, odwierty w ścianach działowych, rozpoznanie istniejących tablic energetycznych itp. – dla prawidłowego oszacowania czasu realizacji wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego wyceny. Zaleca się także dokonania subiektywnego określenia na potrzeby wykonania wyceny i projektu oszacowania poziomu trudności prac i ilości koniecznych do zastosowania materiałów oraz weryfikacje przygotowanych przez Zamawiającego długości odcinków poszczególnych torów kablowych. Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania budowy sieci zobowiązany jest do doprecyzowania dokładnego rozmieszczenia punktów PEL w poszczególnych pomieszczeniach. Wykonawca po ukończonej realizacji okablowania – dokona pomiaru punktów zasilania w zakresie prawidłowego zadziałania systemów przepięciowych i różnicowoprądowych – dokonując pomiaru czasu zwłoki w reakcji wyłączników, co zostanie ujęte protokołem pomiarowym na moment zgłoszenia przez Wykonawcę obiektu do odbioru Zamawiającemu.  Sieć logiczna oraz zasilanie dedykowane dla sieci LAN będzie podlegało odbiorowi końcowemu – przez Wykonawcę poprzez przeprowadzenie testów akceptacyjnych dla punktów dostępowych na obiekcie. Wykonawca po zakończonych pracach instalacyjnych – dokona pomiarów poszczególnych segmentów z wykorzystaniem miernika pomiarowego, posiadającego aktualną kalibracje potwierdzoną przez producenta miernika.  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej w postaci papierowej w trzech egzemplarzach oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie pdf, gdzie zapisane będą schematy sieci elektrycznej oraz logicznej. Schematy będą zawierały informacje o rozmieszczeniu gniazd i ułożeniu kabli zasilających, prowadzenie torów kablowych na obiekcie, schemat połączeń fizycznych z opisem obwodów oraz oznaczeniem tablic. Dokumentacja powinna zawierać jedynie naniesienie wykonanych elementów oraz torów prowadzenia niniejszego projektu – wykonawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących struktur sieci energetycznych, telefonicznych oraz umiejscowienia ich w swojej dokumentacji, realizowanej w zakresie niniejszego projektu.  Dokumentacja Techniczna powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie projektanta, iż jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie integralną część dokumentacji.

4. Szczegóły dotyczące budowy sieci informatycznej
4.1 Założenie ogólne Celem niniejszego projektu jest wykonanie od podstaw nowej sieci w Kategorii 6A/Klasa EA. Minimalne wymagania elementów okablowania komputerowego według wymagań opisanych powyżej w punkcie 3.  Ilość stanowisk roboczych wynika z ustaleń z Zamawiającym, ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z Zamawiającym podczas projektowania instalacji.  Okablowanie poziome zostanie sprowadzone do jednego punktu dystrybucyjnego.  Punkt dystrybucyjny należy wyposażyć szafę dystrybucyjną 19”. Szafa ta ma pomieścić wszystkie potrzebne urządzenia.  Przebiegi toru kablowego należy instalować na ścianach wewnętrznych pomieszczeń. Dokładne przebiegi toru kablowego należy uzgodnić z Zamawiającym.  Sieć okablowania ma być certyfikowana i objęta gwarancją systemową producenta tego okablowania.
4.2 Okablowanie strukturalne
4.2.1 Budowa punktu logicznego. Punkt końcowy PEL oparty jest na prostym gnieździe informatycznym z dwoma podwójnymi wejściami RJ45 oraz dwóch prostych gniazd elektrycznych ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak największej uniwersalności i możliwości adaptacji do dowolnego systemu osprzętu elektroinstalacyjnego. W przypadku uzgodnienia tego z Zamawiającym gniazdo może mieć więcej niż 2 wejścia RJ45. Instalacja strukturalnego okablowania poziomego powinna być wykonana w oparciu o ekranowane komponenty spełniające rzeczywiste wymagania kategorii 6A. Moduł RJ45 kategorii 6A STP musi być rozwiązaniem bez narzędziowym wyposażonym w zintegrowaną z modułem osłonę złącza RJ45 ( przy wkładaniu kabla krosowego ze złączem RJ45 automatycznie chować się wewnątrz modułu, a po wyciągnięciu złącza RJ45 kabla krosowego wracać na swoją pozycję).W związku z montażem modułów w płytkich puszkach instalacyjnych oraz montażu w kanałach elektroinstalacyjnych konstrukcja modułu RJ45 musi umożliwiać wprowadzenie kabla zarówno nie tylko z góry jak i z dołu ale w całym zakresie 180 stopni, dzięki czemu łatwiej będzie zachować promienie gięcia bez uszczerbku na parametrach technicznych.
4.2.2 Okablowanie poziome Okablowanie strukturalne obejmuje 8  punktów elektryczno-logiczne (PEL) zgodnie z wymaganiami użytkowymi i charakterystyką pomieszczeń.  Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w pomieszczeniach w torach kablowym zgodnie z wytycznymi z poprzednich punktów opracowania. Prowadzenie tras kablowych, kanałów musi zostać ustalone z użytkownikiem podczas projektowania instalacji. Należy stosować kable w powłokach zgodnych z rozporządzeniem Parlamentu Europerjskiego dot. klasyfikacji niepalność materiałów zgodnie z 305/2011 CPR (Construction Product Regulation). Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom opisanym w punkcie 3, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. W celu zaspokojeniu potrzeb ze względu na implementację wysoko wydajnych aplikacji przewidziano zastosowanie kabla skrętkowego F/UTP kat 6A. Kabel ma spełniać wymagania stawiane komponentom kat. 6A równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. Kable instalacyjne należy zakończyć w szafie kablowej w punkcie GPD na panelach 24/32 lub 48 – portowych. Ponadto panele krosowe dodatkowo muszą zapewnić możliwość kodowania kolorystycznego, zainstalowania rozwiązań zgodnych z RODO dot. zabezpieczeń wpięciowe-wypięciowych dla poszczególnych portów RJ45 oraz montaż spliterów pozwalających w sposób łatwy na zwiększenie sieci LAN.
4.2.3 Panele dystrybucyjne i kable krosowe Kable od strony szaf należy zakończyć na 24 portowym, 32 lub 48 portowym modularnym panelu dystrybucyjnym o wysokości montażowej 1U wyposażonym w ekranowane moduły STP RJ45 kat. 6A (takie same jak w gniazdach). Panel ma mieć możliwość instalowania dowolnego rodzaju złącza w standardzie Keystone, lub równoważnym oraz splitterów dla zwielokrotnienia portów Takie rozwiązanie zapewnia łatwy montaż, zwartą konstrukcję oraz zapewnia łatwą rozbudowę i rekonfigurację. Panele mają zapewnić dużą uniwersalność ze względu na liczbę modułów, które można w nich zakończyć. Instalacja ma zapewnić prostą możliwość podłączenia  pomiędzy urządzeniami aktywnymi a panelami dystrybucyjnymi.
4.2.4 Punkt Dystrybucyjny Instalację okablowania strukturalnego obsługuje jeden punkt dystrybucyjny GPD do którego schodzą się wszystkie linie okablowania strukturalnego. Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) . Szafę powinien zakupić, dostarczyć i zamontować Wykonawca. Szafę należy wyposażyć w wieszaki kablowe oraz prowadnice prawe lub lewe. Szafa musi posiadać taką budowę, aby możliwe było zainstalowanie jej w pomieszczeniu oraz jej rozbudowy. W szafie zostaną umieszczone wszystkie urządzenia aktywne sieci w związku z tym szafa musi być wyposażona, w niezbędne półki, listwy zasilające .
4.2.5 Urządzenia aktywne Urządzenie sieciowe zapewniające bezpieczeństwo podłączeń do instalacji oraz kontrole na nie mniej niż 24 porty.
Urządzenie UPS o mocy nie mniej niż 4k VA.
4.2.6 Tabela z ilościami, opisami rozmieszczenia punktów PEL Mapka zawiera informacje dotyczące ilości punktów. Dane zawarte w poniższej mapce są wartościami orientacyjnymi dla tego też zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej– w celu dokonania subiektywnego określenia na potrzeby wykonania wyceny.

5. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a,
72-010 Police, sekretariat IV piętro w terminie do dnia 18.05.2021r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na instalacje w lokalizacji przy ul. Staszica 1” lub elektronicznie na adres mdobrycki@opspolice.pl.

6. Informacje dodatkowe:
6.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.
6.2. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
6.3. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6.4 Oferta powinna zawierać przybliżony najbliższy możliwy termin realizacji całego zamówienia przez wykonawce.
6.5. Oferta musi zawierać cenę za wykonanie projektu oraz cenę za jego zrealizowanie. Wykonawca powinien określić w złożonej ofercie zarówno cenę netto jak i brutto. Cena powinna obejmować wszelkie należności związane z wykonaniem umowy do których poniesienia jest zobowiązany Wykonawca.
6.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.7. Z wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie wymogi wskazane w ogłoszeniu i zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa pisemna.
6.8. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli:
a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
c) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Mapka poglądowa - lokalizacja na ul Staszica 1