• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Kto i z jakich form może skorzystać ze świadczeń z pomocy społecznej?

 • 2017-06-27 12:46:13
 • OPS Police

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • 1. ubóstwa
 • 2. sieroctwa
 • 3. bezdomności
 • 4. bezrobocia
 • 5. niepełnosprawności
 • 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • 7. przemocy w rodzinie
 • 7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • 13. alkoholizmu lub narkomanii
 • 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”
  - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w w/w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

ZA  DOCHÓD UWAŻA  SIĘ sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego  złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Dla osób posiadających gospodarstwo rolne przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.

ŚWIADCZENIA  PIENIĘŻNE  Z  POMOCY  SPOŁECZNEJ.

 1. Zasiłek stały.
 2. Zasiłek okresowy.
 3. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.
 4. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowanej opieki przyznane przez sąd.

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 542 zł.
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 542 zł a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie;
 2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a  dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasił
ku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna,  zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby  samotnie gospodarującej;
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się :

 • 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie  może  być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 • 2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej  rodziny.
 • 3. kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:
 •     - kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 •     - kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Okres na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
Zasiłek celowy:
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego,  klęski  żywiołowej lub ekologicznej   – art. 40.
W/w zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby  samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi /art. 41/.

Świadczenia niepieniężne:

 1. praca socjalna
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne
 3. składki na ubezpieczenia  społeczne
 4. pomoc rzeczowa
 5. sprawienie pogrzebu
 6. poradnictwo specjalistyczne
 7. interwencja kryzysowa
 8. schronienie
 9. posiłek
 10. niezbędne ubranie,
 11. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,
 12. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 13. mieszkanie pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej z tym, że przepisu tego nie stosuje się do osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.  /art. 13/

W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego. /art. 11/
Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia,, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej.

Na rzecz poprawy funkcjonowania  osób i rodzin w ich środowisku społecznym świadczona jest  praca socjalna oraz poradnictwo.